، «فلسفه» در بروجرد منتشر شد.
در سال 1324 پس از آبنکامه،
وی در آزمون ورودی دانشکده علوم مقمول و مقمول و دانشکده ادبیات رتبه اول را کسب کرد و وارد گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. که در
در سال 1327 دوره کارشناسی ادبیات فارسی را با رتبه اول به پایان رساند و سمال باممد وارد شد.
دوره دکتری، گروه ادبیات دانشگاه تهران، گردی. در سال 1334 توسط الزمان فروزانفر از رساله خود تألیف شد
«نقد الشوع، تاریخ و اصول الآب» (نقد الشعر، تاریخ و اصول الآب)، زیر نظر.
دکتر دی دیکوتر زری. ناکوموب در سمل، 1330 در کنمار، عماد، اثر فازملی اسمر،
مانند محمد معیی، پرویز ناطل خامنلر، غلمحسین صمدیقی و آبماس زریماب بمرایی / 12 دو قرن سکوت مشارکت.
در طبره، ترجمه مقاله دائر، حلمعارف اسلام. (طبا هلن، د.، ک.، دوات ش. د.،
از سال 1335 با رتبه کمر خمود، دانشگاه تهران، آبغماز کومرد و احمد،
تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کولام و تاریخ تسموف در دانشکده ادبیات و
الهیات، دکتر دکوتر زری، ناکوب چندی و
همراهی نمایشی با تدریس پرداخت، تی دکوتر در لیسه تهاماران و آموزشکده فنی هان. زرین کوب از سال 1341 به بعد معلم پاره وقت بود
در دانشگاه تهران در دانشکده هیهای هن، دی، پاکوسمتا، ن.، آبکوسمفور، دی، سامورب، ن.، پرینسمون، و… و
پرداخت، ت.دکتر.
زرین کوب در بسیاری از مجامع و مجامع علمی شمرکوت حضور داشته است
امراد سامخانرانی را نماینده ایران خطاب کرد. از ایمن میمن
پنجمین کنگره اسلامی در بغداد، بیست و ششمین کنگره بین المللی مستشرقان در دهلی و کنگره
تاریخ ادیان در ژنم و مجلس اعظم
کنگره بین المللی علوم تاریخی در وین.
حافظ شیرازی در دوشنبه تاجیکسماماته،
کنگره بزرگ نظمیه در
ایتالیا و بعداً در ایالات متحده، مجمع عمومی
از ویراستاران تاریخ تمدن از
مردمان آبسمیان مرکومزی
در پماری، س. جناب خوجموی کورمانی در کورما، و
همایش مشترک اقوام آبسیان در تهران که برخی از این مجامع شامل م.
دکوراتور زرین کوب در سا لاهای ابخر عمر
قفسه کتاب خود را به قفسه کتاب زادگاهش شمهر بروجرد اهدا کرد. وی در 24 شیمریور 1378 پمس از سما لها فامالیت در مزرعه تماری خ.
ادبیات و تصوف در سن ۷۷ سالگی در تهران، دیده از جهان فروبس، تی.
1330 دو قرن سکوت کوتاه درباره نویسنده و این ک

کتاب دو قرن سکوت چاپ اصلی